Terremoto em Shizuoka ken Fuji e Yamanashi M4.6 profundidade de 20 km sem risco de tsunami

Terremoto em Shizuoka ken Fuji e Yamanashi M4.6 profundidade de 20 km sem risco de tsunami 2021/12/3 06:38:33

Terremoto em Shizuoka ken Fuji e Yamanashi M4.6 profundidade de 20 km sem risco de tsunami